Håkjerring på 1099 dø etter idiotisk trofe fiske


Dette gjør meg skikkelig forbanna !!
Er det bare meg som synes denne type fisking er noe skikkelig ''svineri'' ( her er det en del sørlandsgloser som ikke egner seg på trykk.******************)
Hva tror egentlig en så profilert og ''god/flink fisker'' som Askeir Alvestad skjer når han etter halvannen times ''dødskamp'' for fisken. Spenning for ham. Hva tror han egentlig skjer i munnen på en fisk, når den har hatt en krok i kjeften i så lang tid.
Denne fisken er så stor at den ble funnet, hvor mange er det etter fang og slipp fiske / catch and release som aldri blir funnet?
Det er bevist at mange fisker sulter i hjel p g a opprevet kjeft.
Skal det være slik?
Om ikke , når skal slik fisking forbys og eventuelt gjøres i dammer der det tas ut syk og skadet fisk.

Askeir Alvestad reiser verden rundt for spenningen av bare og fange de største og de mest sjeldne fiskene.
Sponset av store fima.
Er dette riktig?
Om du betaler nok kan du få skyte en hvit elefant også.

http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=223140095

http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=223140095
Flere linker skulle fulgt her men det Tordner så nå logger jeg av.

Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Replies

Her trengs det litt oppklaring. Trachypachus summerar etter mi meining opp det viktigaste med denne kommentaren:
“Syns du det er best at vi bare lar de være i fred og fortsetter med å vite svært lite/ingen ting om artens bestandsstørrelser, økologi, osv? I så fall betyr det også at vi i fremtiden ikke får vite noen ting om hva som eventuelt truer arten, og derfor heller ikke kan sette i gang tiltak for å forbedre situasjonen.”


Diskusjonen her er todelt, det eine er om catch and release burde vera tillate, og det andre gjeld forsking på håkjerring.
Det fyrste er ein legitim diskusjon, men som diverre ofte hamnar i subjektive avsporingar. Ein møter ofte folk som meiner at berre matauk-fiske er etisk riktig. Men også dei kan få fisk som er under minstemål, eller totalfreda slik ål og pigghå er. Meiner dei at det beste er å slå fisken i hel uansett? Dersom ein fisk hypotetisk sett fekk valet mellom å bli slått i hel eller bli sluppe uti att, vil eg tippe den ville velja livet. Men fiskaren har allereie påført fisken ”traumer”, og dersom ein skal vera konsekvent må difor alt sportsfiske forbys. Ein kan godt skjule seg bak gode etiske tankar, men fisken kjenner kroken uansett baktanke.

Industrielt fiske er heller ikkje uproblematisk, for der blir fisken klemt i hel i trålposen eller dør av oksygenmangel på lina. Oppdrettsfisken har det heller ikkje så gøy, dei opplever høg mortalitet som små, og gjentekne vaksineringar og bedøvingar. Dei vaksne døyr kanskje av for mykje lus eller andre sjukdommar. Eg trur ikkje det er fornuftig for menneskeheten å slutte å ete fisk. Å forby sportsfiske kan også vera problematisk, då kan ein på sikt miste ei stor interessegruppe som kan uttale seg dersom ein til dømes skal bygge ut eit kraftverk eller bore etter olje.

Til det Iza kommenterte i posten ovanfor, er det ein del problem. Det er ikkje slik at Statens naturoppsyn har kompetanse på håkjerring, ei heller på Havforskningsinstituttet i Flødevigen. Det er nokre få på Havforskningsinstituttet i Tromsø, men ellers kan ein telle forskarar med kompetanse på håkjerring i Noreg på èi hand.
Ueren som blir slengt til måkene er sterkt truet (EN), altså ”verre” enn håkjerring. Dersom storleiken er eit problem, må også kveitefiske vera problematisk, den blir jo over 300 kilo! Eg trur heller ikkje at håkjerringfiske blir ein aktivitet for folk flest. Men dersom det i framtida blir slik at sportsfiskarar tar opp hundrevis av håkjerringar i året, bør ein nok sjå nærmare på det.

--------------------

Så over til forsking. Focus1 spør om det er så dårlig stilt med statlege midler til marin forsking. Ja, det er det. Dei store summane på fisk går med til lakseforsking, og så vert det sjølvsagt brukt ein del på bestandsestimering av kommersielle artar (t. d. sild, makrell, lodde, torsk, hyse, sei, blåkveite). Dei ikkje-kommersielle artane, som håkjerring er, får nær ingenting. Irvin har difor sine ord i behald når han seier at sportsfiskarar bidreg med kunnskap. Det gjeld utbreiing, artsbestemming og innsamling av til dømes vevsprøver. Då eg samla inn materiale til eit prosjekt som skulle oppklare kva skateartar me har i Noreg, lage ein bestemmelsesnøkkel og bekrefte artane med DNA var eg heilt avhengig av hjelp frå sportsfiskarar fordi dei fiska i områder der me ikkje kom til med forskingsskip og tråling. Manuskriptet blir sendt inn til Molecular Ecology Progress Series og Zootaxa i desse dagar.

Men det er ikkje så enkelt at kven som helst kan bestille ein radiosendar for å merke sjeldne fiskar. Data må samlast inn av ein ansvarleg person, og forankra i eit universitet, Havforskingsinstituttet, NINA eller liknande. Det er vanskelig å få kontakt med alle som kunne tenkast å få eit eksemplar av arten, og eg har difor valt å spør dei eg kjenner, eller legge ut ”ønskelister” på sportsfiskeforum. Fiskarar som driv kommersielt bidreg også på same måte som sportsfiskarar, og eg har hatt (og vil ha) stor nytte av dei. Men sidan det ikkje vert satsa på ikkje-kommersielle artar frå politisk høgt hold, vert arbeidet overlête til folk som har stor interesse for artane. Å bruke sports- og kommersielle fiskarar er svært økonomisk, fordi begge partar bidreg av eigeninteresse, og krever ikkje store pengesummar. Dersom ein til dømes skulle leige trålaren som Universitetet i Tromsø har, kostar det 200 000 kroner i døgnet!

I fastlands-Noreg er det berre i Trondheimsfjorden at forsking på håkjerring foregår. Eg er ansvarlig for å samle inn data (Universitetet i Tromsø), i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet og Trondheim biologiske stasjon i Trondheim. Me har løyve til å merke håkjerring der, og føremålet er å kunne seie noko om storleik på bestanden, og om dei vandrar. Satellittmerker er dyrt, og med lite midler er det vanlige merker med namn og nummer som blir nytta. Men sidan dette arbeidet føregår i liten skala, og få fisk blir merka i året, er dette eit langsiktig arbeid. Så langt er 22 individer merka, og me har gjenfangts/gjenfunn av to individer:

*Merka 28.08.2008 og fanga igjen 22.09.2012 av sportsfiskarar
*Merka 09.07.2008 og funne død i fjæra 22.09.2009. Denne døydde altså over eitt år etter merking og eg tvilar på at merkinga var dødsårsak (sjølv om det ikkje kan utelukkast heilt).

Det betyr at bestanden minst består av 20 dyr, og i teorien er det mulig å merke alle i heile fjorden. Då får me eit tal på bestandsstorleiken. Dersom nokre individ vert gjenfanga utanfor Trondheimsfjorden, vil teorien om at dei har ein eigen bestand i Trondheimsfjorden blir falsifisert (avkrefta). Me vil også få eit betre estimat for årleg vekst, for lengde og rundmål blir notert for alle fiskane. DNA vil også bli samla inn, for å samanlikne med bestanden på Svalbard, Grønland og Canada, der det også foregår forsking. Antakelig er det for tida lettare å få pengar til prosjekt i arktiske strøk.

Grunnen til at håkjerring er på rødlista er, tru det eller ei, noko tilfeldig. Den er der på grunn av føre-var-prinsippet, men det er andre artar me veit mindre om som ikkje er med på rødlista. Eg kan nemne ålebrosme-artar, snottfiskar og lysprikkfiskar.
På Grønland er det estimert, ut frå volumet av lever som blei levert, at 44 000 håkjerring blei tatt kvart år frå 1890–1938 (Anonym (1942) Beretninger vedr. Grønlands Styrelse. Sammendrag af Statistiske Oplysninger om Grønland 1: 647-652). Det tyder på at arten tôler eit visst fiske.

Når det gjeld den aktuelle fisken som diverre omkom, så er det mulig at drivkrafta var trofèfiske. Men det må du spør dei aktuelle fiskarane om. Dei tok kontakt med meg då det viste seg at fisken var daud, og spurte om eg var interessert i vevsprøvar. Det var eg sjølvsagt. Dødsårsaken var antakelig for høg temperatur i overflata, fordi dette var midt på sommaren.

Det er ikkje ulovleg å fiske etter håkjerring. Me kunne fint ha fiska hundrevis og slått dei i hêl for å finne ut kva dei føretrekk som føde, eller å sjå om dei er kjønnsmogne. Men DNA, lengde og vekt kan tas utan å avlive dyret, og for å seie noko om vekst og vandring er dei mest verdifulle i levande live.

Arve Lynghammar
Stipendiat
Institutt for arktisk og marin biologi
UiT Norges arktiske universitet
Tromsø


Arve
Jeg er fristet til å sitere Dyrevernlova:
"Dyrevernlova
Kapittel I. - Ålmenne føresegner
§ 1. Kva dyr lova gjeld
Denne lova gjeld levande pattedyr, fuglar, padder, frosk, salamander, krypdyr, fisk og krepsdyr.

§ 2. Ålment om åtferd med dyr
Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret så det ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål."


Jeg har drevet fritidsfiske både med krok og med garn, og innrømmer glatt at jeg har tatt fisk som heller kunne fått leve. Den dugde knapt til kattemat. Men, målet var å fiske til mat. Da mener jeg en får tåle noe "kolateral damage" som amerikakanerne kaller det.

Noe helt annet er å dra opp fisk bare for å hilse på den. (Uten at den for eksempel blir merket, og kan bidra til opplysning om bestanden.) Eller ennå verre bare blir kastet på land for å råtne.

I yrkesfiske er det etter hva jeg har hørt slik at fangsten blir stoppet om det kommer for mye "ubrukelig" fisk i fangsten.

Samme regel synes jeg sportsfiskere kan holde seg til. La fisk som ikke skal brukes leve i fred. Hvis målet bare er å hilse på fisken, så får de heller lære seg å dykke.


AA
Limnoan sier: Samme regel synes jeg sportsfiskere kan holde seg til. La fisk som ikke skal brukes leve i fred. Hvis målet bare er å hilse på fisken, så får de heller lære seg å dykke.
----------------------------------------------------------------------------
Til dette er jeg veldig enig!
Skal man bare kysse fisken etter den er dratt på land finner jeg det meningsløst. Kyss en fisk ta bilde for så og slippe den ut igjen. Man må heller ikke glemme at dette er godt sponset fiske!
At de tar kontakt etter fisken er dø sier ALTom hvordan de tenker'' ikke tenker'' Hadde de tatt kontakt med deg først og spurt hva /hvordan så hadde jeg holdt helt kjeft!
Da hadde det vært mye bedre enn denne trofé fangsten jeg er så i mot!
-----------------------------------------------------------------
Tusen Takk til Chironomus =Arve Lynghammar for god info.
Klippet og limt :Når det gjeld den aktuelle fisken som diverre omkom, så er det mulig at drivkrafta var trofèfiske. Men det må du spør dei aktuelle fiskarane om. Dei tok kontakt med meg då det viste seg at fisken var daud, og spurte om eg var interessert i vevsprøvar. Det var eg sjølvsagt. Dødsårsaken var antakelig for høg temperatur i overflata, fordi dette var midt på sommaren.

Dette er trofé fiske.
Det taler for seg selv samt blogg og video på alle verdens fiskesider. Både før og etter fisketuren!

Jeg er redd vi får mange flere som fisker etter akkurat samme prinsippet. På all type fisk. Om den er rødlistet eller ikke spiller ingen rolle. ( for mange av dem)
Noen kommer til og med på vgtv samt i avisen med ’’monsteret’’ de har fanget, for så og bli sluppet ut igjen
Noen må snart sette søkelyset på fisk som tas på denne måten, kun for et kyss samt et bilde til skrytealbum på div fiskesider..
-------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg kan bare nok en gang si
Tusen Takk til Chironomus -Arve Lynghammar for god info.

Veldig mange vet ikke hvem man skal kontakte osv osv.
Skal vi tillate en liten men stadig større voksende gruppe slik fiske?
Uten at de bidrar til forskning?
De fleste fisk blir ikke funnet i fjæresteinen.
De synker, blir spist av fisk og fugl osv.
Følger du bloggen til denne og mange mange andre sportsfiskere ser du at det kun er trofé fiske som er meningen med dette. Det vet folk som følger bloggene.
Disse fiskerne er som jeg har sagt en stort voksende ’’art’’ de fisker etter trofé fisk. De skal fylle en liste der de kan-skal krysse av for alle verdens fiskearter.
Dette er hva jeg ikke liker.

Jeg savner et sted der man kan finne alle arter som blir forsket på, hvor man kan kontakte den aktuelle forskeren om det gjelder hattesopper, fisk, eller syk ask.

Hvorfor finnes ikke dere enkelt tilgjengelig for oss amatører. ’’amøber’’
Det hadde vært i n t og vite hva som skjer .
Samt resultatet av hva dere driver på med.
Alle vet om ting som står i avisen. Men der er jo bare en bitte liten del som får spalteplass.
Kanskje dere kunne få mer info av oss amatører. Til deres forskning.
Kanskje vi ’’allmennheten’’ kunne være til nytte.

Hva sier du Torborg?
Hadde det vært en fin fane her inne:

Disse emnene blir det forsket på:
Så kan forskeren selv fortelle om han ønsker hjelp samt hva slags hjelp.


Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Her var det igjen en masse synsing!
At du Iza synes at sportsfiske er meningsløst betyr ikke at alle andre er enig med deg.
Jeg kjenner noen som mener at det er fullstendig meningsløst å løpe rundt etter en ball, kun for å forsøke å sparke den i et nett. Men mange andre finner dette svært så meningsfullt, både å se på og å drive på med selv. Det kan da ikke være slik at siden noen synes fotball er meningsløst, så skal det forbys? Og spesielt ikke pga et argument om at de som scorer mål jubler og feirer så fælt? På samme måte vil de som får tak i en stor eller spesiell fisk naturlig nok uttrykke glede pga dette - det er helt naturlig å vise glede når man får til det man prøver på. Nei, det argumentet ditt henger ikke på greip! Så lenge sportsfiske drives forsvarlig, og det gjør det i all hovedsak, er det ingen som helst grunn til å forby det. Helt uavhengig av om fiskeren samler inn data fra fangsten eller ei.
Hvis det skulle vise seg at sportsfiske er en trussel mot en bestand/art, så blir sannsynligvis dette fisket regulert. Se bare på laksefisket i norske elver. Og ett av tiltakene for å verne laksebestanden i flere norske elver, er nettopp "catch and release". Hadde ikke dette vært forsvarlig, så ville dette fiske vært stoppet.

Stefan
Nå må vi skille snørr og barter!

Fotball skiller seg fra sportsfiske i det at ballen som mishandles allerede er død. (At fotballkamper binder opp store ressurser til politi og vakthold er en helt annen sak. Såpass får vi heller koste på ossevil

Jeg fisker selv, og min unnskyldning for å mishandle fisken er at den skal brukes til noe. Innerst inne handler ikke denne diskusjonen om fiskebestander eller fiskens eventuelle lidelse eller mangel på sådan. Det handler om respekt for liv. Om å ta hva en behøver, men ikke mer.

Gled deg gjerne over fisket, men ikke dra opp mer fisk enn du (og katta) kommer til å spise opp.

AA
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av Limnoan


Gled deg gjerne over fisket, men ikke dra opp mer fisk enn du (og katta) kommer til å spise opp.

AASkal du være dommer og tre meninger ned over hodene på andre?

Hvorfor er C&R et statlig forvaltningsgrep i norske lakseelver om det er så håpløst som du og andre skriver? Flott med meninger altså, men skal du forfekte utelukkende fang-og-spis må det argumenteres bedre enn dette.

Mvh Irvin
Håper du skjønte at fotball ble trukket inn i diskusjonen kun som et bilde på at det som noen ser på som en meningsløs aktivitet, for andre er selve meningen med livet.

Det er fullt lov å slippe fisken du får på kroken ut i vannet igjen, og det er også lov til å glede seg over dette. At fisk slippes tilbake igjen betyr jo at man ikke tar mer enn man behøver, i motsetning til når man tar livet av alt man får på kroken. Da virker det rart når du Arne moraliserer omkring dette, samtidig som du selv tar livet av alt du fisker. evil

Må for ordens skyld legge til at jeg har fisket en del selv, og det er kun småfisk/feil fisk som har blitt hevet uti igjen. Men det betyr altså ikke at jeg ser ned på eller ikke har forståelse for de som slipper ut god matfisk.

Stefan
Selvsagt forstår jeg at fotball bare er med som et eksempel på meningsløs aktivitet. Og jeg oppfatter den som uskyldig meningsløs aktivitet.

I motsetning til ’’catch & release’’, som jeg finner respektløst.

Om fisken kan føle glede, vil den uten tvil være glad for å bli sluppet fri. Men, den hadde nok vært enda gladere for å ikke bli trukket på land.

Uansett dette handler ikke om fisken, men om fiskeren. Som må ha et motsetningsfylt forhold til fisken. Den skal for en hver pris hales i land, men må ikke skadesquestionquestionquestion

AA
trachypachus du sier argumentet mine ikke henger på greip.
Nå kan vel ikke du definere bortsett fra etter egen mening om det jeg mener er sportsfiske er meningsløst eller ikke.
Om du synes mine meninger henger på greip eller ikke får stå for din egen regning.
Jeg har sagt mange ganger nå at jeg er født med fiskestang i hånda. Jeg er ikke Norsk og ikke født med ski på beina. Derimot er jeg født med fiskestang i hånda. Kan du få det med deg nå? Altså jeg er en stor fisker selv!
Jeg er faktisk en meget habil kvinnelig fisker! Jeg er gammal kjerring på snart 50.
Du må vel snart kunne forstå at det er dette trofé fiske jeg finner fullstendig tåpelig. Til og med på en rødlistet art som fiskes uten noe som helst forskningsøyemed men kun for spenningen av fangstens skyld. Det MÅ være lov og mene at en rødlistet fisk ikke skal tas kun for det med øye at den er stor og øker visninger dermed øker reklameverdi, salg av bøker blogg varer, sponsing osv.
Gjelder ikke dyrevern loven her kun for det det er en ’’fiskulf’’….?
Løper du ut i skogen og skyter et ekorn bare for det du ikke har et slikt krysset av på listen din du bli anmeldt. Om rette vedkommende ser deg. Eller leser om ’’fangsten din’’. For det du skryter av den.
Mener du virkelig at aldri lovforslag har kommet for sent i gang med sine forbud? Tror du virkelig at vi lever i et land der vi ikke begår kriminelle /forbudte handlinger p g a at loven er slik eller slik?
Jeg snakker ikke om laks i norske grunne elver, jeg snakker om dypvannsfisk.
Jeg mener at hadde fisken blitt rapportert inn til rette myndigheter når de fanget den kunne den gjort nytte for seg i forskningsøyemed. Isteden ble den rapportert inn etter den var funnet dø og halvråtten. Når ingen lenger kunne bruke den til forskning.Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av Iza

trachypachus du sier argumentet mine ikke henger på greip.
Nå kan vel ikke du definere bortsett fra etter egen mening om det jeg mener er sportsfiske er meningsløst eller ikke.
Om du synes mine meninger henger på greip eller ikke får stå for din egen regning.
Jeg har sagt mange ganger nå at jeg er født med fiskestang i hånda. Jeg er ikke Norsk og ikke født med ski på beina. Derimot er jeg født med fiskestang i hånda. Kan du få det med deg nå? Altså jeg er en stor fisker selv!
Jeg er faktisk en meget habil kvinnelig fisker! Jeg er gammal kjerring på snart 50.
Du må vel snart kunne forstå at det er dette trofé fiske jeg finner fullstendig tåpelig. Til og med på en rødlistet art som fiskes uten noe som helst forskningsøyemed men kun for spenningen av fangstens skyld. Det MÅ være lov og mene at en rødlistet fisk ikke skal tas kun for det med øye at den er stor og øker visninger dermed øker reklameverdi, salg av bøker blogg varer, sponsing osv.
Gjelder ikke dyrevern loven her kun for det det er en ’’fiskulf’’….?
Løper du ut i skogen og skyter et ekorn bare for det du ikke har et slikt krysset av på listen din du bli anmeldt. Om rette vedkommende ser deg. Eller leser om ’’fangsten din’’. For det du skryter av den.
Mener du virkelig at aldri lovforslag har kommet for sent i gang med sine forbud? Tror du virkelig at vi lever i et land der vi ikke begår kriminelle /forbudte handlinger p g a at loven er slik eller slik?
Jeg snakker ikke om laks i norske grunne elver, jeg snakker om dypvannsfisk.
Jeg mener at hadde fisken blitt rapportert inn til rette myndigheter når de fanget den kunne den gjort nytte for seg i forskningsøyemed. Isteden ble den rapportert inn etter den var funnet dø og halvråtten. Når ingen lenger kunne bruke den til forskning.Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
I frykt for at du ennå ikke har skjønt at vi IKKE kaster ut igjen fisk som dør av trykkforskjellen, den legger vi i frysern og koser oss med utover vintern. Det er de artene som beviselig TÅLER å trykkforskjellen, som vi velger å sette ut igjen. At du finner trofefisket fullstendig tåpelig er din rett, men da må du også godta at andre mener noe annet. Og på tross at du tror du er veldig humoristisk med din bruk av "fiskulf", så er det få som bryr seg like mye om fiskens ve og vel enn dedikerte sportsfiskere. Hvor mange norske fiskearter har du sett i ditt liv? Jeg har enormt mange gode opplevelser fordi jeg har fått møte mange spennende arter opp igjennom, som jeg har fått på fiskestang. Noen tar vi med hjem og tilbereder til middag, andre slipper vi ut igjen. Du kaller det trofefiske, javel, at jeg fører en personlig liste over alle artene jeg har fått på stang, og skriver om det på blogger, forum og sportsfiskemagasin. Jeg kaller det en sunn hobby. Hva med alle som fanger sommerfugler og stikker en nål i ryggen på de, er det greit? Hva med linefiske hvor fisken står på lina i opptil flere døgn før den blir dratt opp. Er det greit bare fordi det blir brukt som mat? Og hadde det vært greit om jeg fisket håkjerring dersom jeg drepte de?

Mvh Irvin
 

© 2000-2020 BIO

powered by : Snitz Forums MVC © 2000-2020
Forum ver: 1.1.6.5