Evig eierskap av fiskekvoter


En del vil sikkert husk at Høyesterett måtte ta stilling i plenum til om ekstra fiskekvoter som Høyres fiskeriminister hadde gitt bort kunne være evigvarende. Altså at våre fiskeressurser skulle være deres fiskeressurser.

Med en stemmes overvekt gikk Høyesterett i mot dette.

Men Høyre arbeider fortsatt for at alle fiskekvoter skal være evigvarende privat eiendom. Og da gjelder det jo å sette ned et utvalg av de som kan komme til å tjene på dette eller som støtter Høyres syn at all felleseiendom skal gis bort til rikfolk

Er det noen som tror at naturen (fisken i dette tilfelle) vil tjene på at den blir til privateindom?


Her er det som foreløbig er kjent om utvalget som skal levere sin innstilling i 2016:

Kan se på evigvarende kvoterSe oppslagene under. Det øverste korte er fra dagens FiskeribladetFiskaren, den andre fra regjerings nettsted.Statssekretær Amund Drønen Ringdal mener det ligger i mandatet til Eidesen-utvalget å se på evigvarende kvoter.

FiskeribladetFiskaren

9. desember - 2015


Utvalg skal se på regler for fiskekvoter
Pressemelding | Dato: 19.06.2015

- Vi har laget oss et regelverk som setter svært mange begrensninger for hvordan fiskerne kan innrette seg. Systemet er modent for forenkling og modernisering, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

https://www.regjeringen.no/contentassets/27c463acaa654f3aa71b9c9c5d2010a9/eaogkvoteutvalget.jpg?preset=twocolumn&v=-790245228

Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal se på hvordan kvotesystemet for fiskeflåten bør være i framtiden. Utvalget skal ledes av Arild Eidesen, førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett.

Kvotesystemet bestemmer i stor grad hvordan den enkelte kan drive sitt fiske.

- Det er mange eksempler på at dagens system ikke er særlig fleksibelt: Det er for eksempel i dag ikke mulig å ”prøve seg fram” i nye fiskerier for eksempel i en sesong ved å skaffe seg en kvote for dette ene året, uten å investere i tillatelser til store verdier. Det er ikke mulig å justere aktiviteten litt ned det ene året i ett fiskeri og tilsvarende opp i et annet, hvis det skulle passe. I mange fartøygrupper hører en rekke fiskeslag med i en ”pakke”, og andre er utelukket, sier Aspaker.

Ekspertutvalget gis mandat til:

· En fullstendig gjennomgang av dagens kvotesystem, der utvalget ser på mulige alternativer til dagens system, også strukturkvoteordningen og spørsmålet om tidsavgrensning av disse.

· Å vurdere det såkalte ressursrentespørsmålet. Fiskerne høster av fellesskapets verdier. Vi har behov for å tallfeste hvor store verdier dette representerer og hvordan tilbakebetalingen til samfunnet kan skje. Hvor stor er ressursrenten og bør denne underlegges en særskilt beskatning, som i noen andre sektorer som nytter gratis naturressurser.

Utvalget skal også vurdere når et eventuelt nytt system skal tre i kraft.

- Hvis vi retter blikket langt fremover så har vi to alternativ. Vi kan enten fortsette som nå der vi ved jevne mellomrom øker kvotetakene, og bøter på den manglende fleksibiliteten gjennom lapping og enkeltstående nye ordninger. Eller vi kan gjøre en grundigere vurdering av hele kvotesystemet for å se om det kan finnes alternative modeller som både kan legge til rette for god lønnsomhet for flåten og økt fleksibilitet for aktørene. Det ansvarlige valget er å gjøre det siste, sier fiskeriministeren.

Ekspertutvalget skal levere sin innstilling i form av en NOU høsten 2016.

Ekspertutvalget består av følgende personer:

Leder:

førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett Arild Eidesen, Tromsø

Medlemmer:

avdelingsdirektør i Fiskeridirektoratet Per Sandberg, Bergen

førsteamanuensis ved NHH Linda Nøstbakken, Bergen

fisker og reder Roger Hansen, Skarsvåg

instituttleder ved Norges Fiskerihøgskole Kathrine Tveiterås, Tromsø

skipper og styreleder for Kristoffersen Fiskebåt AS Rolf Guttorm Kristoffersen, Myre

advokat og partner i Advokatfirmaet Seland DA Gudrun Bugge Andvord, Oslo

førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø Erlend Bullvåg, Bodø

konserndirektør i SpareBank1 Nord-Norge Liv Bortne Ulriksen, Tromsø

daglig leder i Gardar AS Christian Halstensen, Bekkjarvikhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalg-skal-se-pa-regler-for-fiskekvoter/iReplies

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages
Er det noe som ikke helt stemmer her? I alle fall lenke nr 2 gir feilmelding.
Det mangelt siste del av den lange adressen:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalg-skal-se-pa-regler-for-fiskekvoter/id2423952/
Jeg søkte på regler for fiskekvoter på regjeringen.no

Uten at jeg vil blande meg i diskusjonen, så er det muligens mer enn nettadresser som ikke stemmer i denne sakenevil

AA
Spørsmålet om hvem som skal ha rett til å fiske kommersielt i norske farvann, er i grunnen litt kinkig. Og det er vel derfor lover og regler på området har blitt kompliserte.
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av Siri K

Spørsmålet om hvem som skal ha rett til å fiske kommersielt i norske farvann, er i grunnen litt kinkig. Og det er vel derfor lover og regler på området har blitt kompliserte.


Men da er det jo betryggende om Per Sandberg blir fiskeriminister.
Etter at høyesterett gikk imot evigvarende fiskekvoter, har FRP og Høyre fortsatt med å privatisere kvotene til de mindre fiskebåtene.

Skritt for skritt har de forandret forskrifter slik at også de små båtene skal selge og kjøpe kvoter. Ved å oppheve sperringer på hvor kvotene kan selges sørger de også for at stadig færre rike personer eier fiskeressursene våre. Og for at ungdom uten mye penger ikke kan bli fiskere.

FiskeribladetFiskaren melder 14 september 2016 at

I januar var prisen på en 10-11 meters kvote i Lukket gruppe 1,4 millioner kroner i Finnmark. Etter at fiskeriministeren åpnet opp i fylkesbindingene har samme kvote steget til 2,3 millioner.

Denne utviklingen betyr at ungdom og andre uten mye penger ikke får mulighet til å komme seg inn i fiskeriene.

Denne udemokratiske utviklingen må jeg advare mot. Hvis du vil lese mer se f.eks.

http://nordnorskdebatt.no/article/sats-pa-kystflaten

eller

http://www.lokalavisa.no/artikkel.php?aid=57413Grunnen til at enkelte politikere har sluppet unna med å privatisere fiskeressursene er at mange ikke følger med på fiskeripolitikken og at amn ved forskrifter kan flytte gjerder, uten at noen merker det.

Nå har SV tatt et initiativ til å stoppe dette emd et grunnlovsforslag som skal sikre at fisken forblir eiendommen til fellesskapet

http://www.folkehav.no/

«De viltlevende marine ressursene eies av det nasjonale fellesskapet, og skal bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Nærmere bestemmelser om forvaltning av marine ressurser fastsettes ved lov.»

«Dei viltlevande marine ressursane er eigd av det nasjonale fellesskapet, og skal bidra til sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna. Nærare føresegner om forvaltninga av marine ressursar blir fastsette i lov.»

Nytt grunnlovsforslag fra SV krever at folket skal eie havet

https://fiskeribladetfiskaren.no/nyheter/?artikkel=49089

Uten at jeg kjenner denne saken, er det jo ganske utrolig hvordan H/Frp utrettelig, og i mange år, har kjempet for å gi vekk alle våre felles ressurser til en liten klikk av folk som har mer enn nok fra før.

Hva er det de prøver å oppnå? Hva er motivasjonen deres? Etter alle disse årene under det markedsliberale paradigmet er det jo forlengst klinkende klart hva resultatet blir. Det er det ikke en gang mulig å diskutere lenger, hvis man bare bryr seg med å se seg litt rundt.

Så hvorfor fortsetter de like ufortrødent? Det er ikke et retorisk spørsmål, jeg skulle veldig gjerne visst svaret.orkideer i norge | www.maculata.com
Svaret er vel at de meler si ega kake. Småkårsfolk, som denne politikken går ut over, har ingen stemme. Og mange av de stemmeløse blir lurt til å stemme mot sine egne interesser.

Enkle folk søker enkle løsninger: "Det er de andre som har skylda!" "Ned med alt og bort med vekk, som vi sa på 70-tallet."

(Sjøl er jeg legdekall på 13.året fordi jeg er "feilplassert i statsbudsjettet". Inntekten min heter uføretrygd, selv om jeg arbeider tre dager i uka. Tre dager er nok for meg både økonomisk og sosialt. Penger har jeg ingen mangel på. Det eneste jeg har å klage på, er at pengene ikke kommer fra samme departement som resten av museumsstaben får lønn fra. På den annen side: "Penger lukter ikke!" sa Keiseren, han innførte skatt på latrinene.)

AA
Ja, det er vel kanskje så enkelt. Men dette er politikere, valgte politikere - har de virkelig gått inn i dette bare av egosentriske grunner? Jeg klarer liksom ikke helt å tro det, selv om bevismaterialet begynner å bli ganske overveldende...

Det herring beskriver her, går i hvert fall inn i et mønster som begynner å bli deprimerende velkjent.orkideer i norge | www.maculata.com
 

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages