Haren på rødlista


Er det virkelig slik at haren har kommet på rødlista fordi vi jakter mindre på den? Det virker jo litt bakvendt og lite hensiktmessig om det er sant.
Replies

Sitert fra Rødlista:

Lepus timidus Linnaeus, 1758
hare
Kategori - nær truet NT
Vurdering
Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Generasjonstid
2,9
Gjeldende kriterier
A2(b)

A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten

Haren har en utbredelse fra Stillehavet i øst til Polen og Skandinavia i vest. I tillegg finnes den på større øyer som Hokkaido i Japan, Irland og Skottland, samt i Alpene over 1300 m høyde (www.iucnredlist.org). På global skala klassifiseres haren som livskraftig (LC) (www.iucnredlist.org). I Norge finnes haren i alle fylker. Jaktutbyttet på hare i Norge har falt dramatisk fra ca. 125.000 i 1990 til ca. 15.500 i 2013-2014 (www.ssb.no). Basert på dagens kunnskap vurderte Pedersen & Pedersen (2012) at følgende faktorer eventuelt kunne være årsaker til endringer i harebestanden: klimaendringer, effekter av jakt, predasjon og parasitter, konkurranse med andre planteetere, og næringstilgang og habitatendringer. Ifølge jaktstatistikken synes harebestanden å ha hatt en topp på begynnelsen av 1990-tallet. Dette er ofte forklart med en lav bestand av rødrev i den perioden (Pedersen & Pedersen 2012). I vår vurdering ser vi kun på hva som har skjedd de siste tre generasjoner. Generasjonslengden til hare er satt til 2,9 år (Pacifici mfl. 2013). Basert på dette er nedgangen i jaktutbyttet de siste tre generasjoner (9 år) ca. 47 % (2004-2005: ca. 29.400 harer, 2013-2014: ca. 15.500 harer). Basert på utvikling i antall jegere som skyter hare, utviklingen av antall småviltjegere, andel harer som blir skutt i ulvefylker, og korrelasjon mellom data fra gaupetakseringer og jaktstatistikk i Hedmark fylke fant Pedersen & Pedersen (2012) det overveiende sannsynlig at jaktstatistikken gjenspeiler en faktisk nedgang i harebestanden, men størrelsen på nedgangen i bestanden er usikker. Tilsvarende nedgang i jaktutbytte er også dokumentert i Sverige (Pedersen & Pedersen 2012), men der ble arten ikke rødlistet i 2015. I Finland er det dokumentert en nedgang i harebestanden basert på felttakseringer på ca. 42 % fra 1989-1993 til 2003-2007 (Kauhala & Helle 2007), og haren ble klassifisert som Nær truet (NT) i 2010. Kategorien NT skal brukes når det blir antatt at arten ligger tett opp mot en av kategoriene for truede arter. I de norske rødlistekriteriene er grenseverdien for NT i forhold til A2 kriteriet satt til en nedgang på 15 % over tre generasjoner, og grenseverdien for VU er 30 % nedgang. Basert på den norske jaktstatistikken samt vurderingen gjort av (Pedersen & Pedersen 2012) synes det rimelig å anta at nedgangen i harebestanden er på minst 15 % de siste tre generasjoner (10 år). På grunn av usikkerheten rundt sammenhengen mellom bestandsstørrelse og jaktstatistikk vil vi ikke anta at nedgangen overstiger 30 %. Haren blir derfor klassifisert som NT etter kriterium A2b.

http://data.artsdatabanken.no/Rodliste

Jaktutbyttet er fallende. For håpentligvis har de tatt hensyn til jakttrykket når de har regnet. CPU > fangst pr enhet innsats.

Med de dårlige vintrene vi har her sørpå, forundrer det meg ikke om haren finner dårlig med skjul når den er i vinterdrakt.

AA
Den står jo merket likens for Finnmark og Troms også.
Raudlista er nasjonal, og så er det eige raudliste for Svalbard. Så Troms og Finnmark står nok oppført som resten av landet. Bestanden på Rolvsøya er nok ikkje nok til å vege opp for dei harene som manglar lenger sør.

På nordvestlandet ser eg knapt harespor i skogen no. Men det hender det finst ein harelort i fjellbandet. Kanskje eit teikn på at kvite harer i brune vintre i låglandet kombinert med godt om raudrev er ein dårleg kombinasjon. Truleg kombinert med ein del andre faktorar. Mykje mogleg at hjortedyra et opp mykje av harematen i lågareliggande område.
Rolvsøya er vel det eneste søringa vet om hare nordpå. Den øya er nesten uten rovdyr, så veldig spesiell.

Men seriøst, jeg synes man skulle spesifisere mer i rødlista. Det blir jo litt latterlig når situasjonen er god i store deler av landet. Her vrimler det både av røyskatt, snømus, rev, hare, ekorn, markmus, fjellmarkmus, gråsidemus og krattspissmus for å nevne noen. På viltkameraopptak ser jeg rødrev og hare spasere nesten rett etter hverandre. Reven har tydeligvis nok av mindre dyr å konsentrere seg om.

Man risikerer at brukere av utmarka synes rødlista blir en vits og dermed blir neppe respekten for forskriftene bedre heller. Jeg synes jo det til sammenlikning tok vel lang tid før lirypa kom på rødlista og der har man jo i mange år hatt systematiske undersøkelser i TOV-E å støtte seg på, så det virker lite konsekvent.
Risikerer? Det er vel mange som begynner å innse at rødlista i liten grad er egnet til å si noe om truethet når den brukes på feil grunnlag. Som når harebestanden vurderes ut fra fellingstall, og når en innser at arter som bl.a gaupa vil være rødlista selv om bestanden passerer langt over nasjonalt bestandsmål.

Oppfordringa i jegermiljøene er helt klar - skyt haren ut av rødlista.
Jeg har allerede gjort mitt bidrag for inneværende sesong. Hvis hver sjette småviltjeger skjøt en hare ekstra, hadde bestandsnedgangen vært reversert... clownSauebonde & Cand.Ikke
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av JonIB

Risikerer? Det er vel mange som begynner å innse at rødlista i liten grad er egnet til å si noe om truethet når den brukes på feil grunnlag. Som når harebestanden vurderes ut fra fellingstall, og når en innser at arter som bl.a gaupa vil være rødlista selv om bestanden passerer langt over nasjonalt bestandsmål.

Oppfordringa i jegermiljøene er helt klar - skyt haren ut av rødlista.
Jeg har allerede gjort mitt bidrag for inneværende sesong. Hvis hver sjette småviltjeger skjøt en hare ekstra, hadde bestandsnedgangen vært reversert... clown

Sauebonde & Cand.Ikke


Pass deg. Jeg trenger nye hansker.
Sjølv ein som har børse trur eg nok vil ha store problem med å skyte hare ut av raudlista her på Nordmøre.
Hva er et normalt avskytningstall for hare i Norge? Hvor mye av den høye avskytningen på tidlig 90-tall skyldtes reveskabben, og hvor mye av bestandsnedgangen skyldes at reven er tilbake på et mer normalt nivå? Hva sier rødlista om disse sammenhengene?

Hva tilsier at ikke et fellingstall mellom 15-30.000 innrapporterte harer i året er et normalt bestandsnivå, innenfor normal bestandsvariasjon, etter dagens forhold?

Er det realistisk å tro at haren blir utryddet i Norge?

Jeg tror det er harejegeren som skulle vært rødlistet, ikke haren. De som er igjen sitter stort sett på stolsekken og nyter penværet og harelosen. Den lokale Harejegeren (merk stor forbokstav) er klinkende klar på at han kun skyter 1 hare pr hund pr år. Aldri mer. Han har noe sånt som 100-150 jaktdager pr sesong.
Sauebonde & Cand.Ikke
Og hvor gode var de gamle statistikkene? Husker for ganske mange år siden at man for alvor begynte å diskutere om rådyret var blitt det nye småviltet i Sverige. Fellingstallene på hare falt vannvittig mye på noen få tiår. Og man diskuterte fellingstall på opptil 750000 rådyr pr år som rekord (ja, jeg er klar over at det ikke står i noen offisiell statistikk). Det var beregninger gjort av jegere selv. Det man ikke da diskuterte var den økte gaupebestanden i forhold til både hare og rådyr.

Så hvor mye er reell nedgang på haren og hvor mye betyr det at det er større tilgang på hjortedyr og nå også villsvin å jakte på? Om man skal bruke fellingstall mener jeg.

Mitt inntrykk er ikke at harejakt er så veldig populært lenger. Da vi brukte hare her i Finnmark og det var viktig mat, ble det meste tatt i snare om vinteren eller som lettvintjakt på vårvinteren. Understreker at det er lenge siden, og at den siste delen på slutten nok var på kant med gjeldende lov etterhvert og kanskje spesielt langs kysten av Finnmark.