rødstilkflette ? bekkekant


Jeg fant denne mosen på marken ved en bekkekant i Suldal 28.2.2019. Det er fuktig her med en del fuktighetskrevende lavarter i området (f.eks skoddelav). Det ser ikke ut til å være kalkrikt område eller baserikt.

Replies

Mosekunnskap er definitivt ikkje mi sterkaste side så eg kan ikkje vere til direkte hjelp i høve artsbestemminga, men kan bidra med nokre kommentarar og tankar i høve berggrunn og kalkinnkalk. Sjølv om bergrunnen generelt er kalkfattig i eit område kan det likevel lokalt vere innslag av meir gunstige lokalitetar. Sitat frå Artsdatabanken: "På steder med berggrunn som i utgangspunktet er kalkfattig kan gunstige topografiske forhold, finmaterialrike løsmasser og/eller tilførsel av kildevann kunne resultere i mark som er opp til 4–5 basistrinn mer kalkrik enn berggrunnen i seg sjøl skulle tilsi (R. Økland & Eilertsen 1993)." https://artsdatabanken.no/Pages/179743

Sidan dette funnet er lagt inn på Artsobservasjoner har eg kunne sjekka lokaliteten opp mot eit geologisk kart. Berggrunnen på funnstaden er skildra slik: 'Granitt, porfyrisk; lysegrå, middelskornet, biotitt-hornblendeførende, mest svakt foliert'. Stader med mykje biotitt (mørk glimmer) i granitten vil vel kunne gje vekstgrunnlag for vekstar som krev litt over middel basekrevjande. I øvre delen av nedslagsfeltet til bekken er det eit par hundre meter breitt belte dominert av fylitt som heilt klart må påverke vasskjemien i basisk retning. Ut frå dette skulle vel det vel ikkje vere grunnlag for utelukke at det finst lokalitetar i området som gjev grunnlag for litt over middels basekrevjande artar.
Kjelde:https://www.ngu.no/ Geologien i min kommune; Suldal
Det var en spennende kommentar. Jeg har vært inne og sett på et geologien i området og ser at jeg har funnet en del interessante lav på bergvegger i området hvor det er Fyllitt og glimmerskifer, grafittførende (Ryfylkeskifrene). Jeg er nokså blank på geologi men jeg har sett tidligere at det kan finnes en del interessante planter med denne type berggrunn.

Så det blir definitivt flere turer hit.